Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Happy Pareo
Laatste aanpassing: 1 december 2023

Happy Pareo
Poirterslaan 48
5611 LB Eindhoven
Nederland

info@happypareo.nl
www.happypareo.nl


Artikel 1. Begrippen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Koper
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Happy Pareo in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.

1.2. Overeenkomst
Iedere overeenkomst die tussen Happy Pareo en de koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, evenals alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.3. Bestelling/order
Iedere opdracht van de koper aan Happy Pareo. Bestellingen/orders kunnen via de webshop www.happypareo.nl of via email bij info@happypareo.nl geplaatst worden.

1.4. Producten/artikelen
Pareo’s, strandlakens, tassen en andere accessoires.

1.5. Diensten
De door Happy Pareo te verlenen diensten waaronder service en bezorging in de ruimste zin, al dan niet betrekking hebbende tot producten.


Artikel 2. Algemeen

2.1
Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper te kennen dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

2.2
Happy Pareo heeft het recht haar algemene voorwaarden en de inhoud hiervan te wijzigen zonder hiervan mededeling te doen, anders dan een vermelding van de laatste aanpassingsdatum aan het begin van de voorwaarden.

2.3
Happy Pareo zorgt ervoor dat de order wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling. De bestelde producten worden bij de koper afgeleverd, waarbij het risico van verzending voor Happy Pareo is.

2.4
Happy Pareo is bevoegd bij de uitvoering van een bestelling gebruik te maken van derden.

2.5
Happy Pareo is gerechtigd de koper zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Happy Pareo te weigeren.


Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1
Alle aanbiedingen van Happy Pareo zijn vrijblijvend en Happy Pareo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat de koper alle door Happy Pareo gevraagde gegevens heeft verstrekt, Happy Pareo de order heeft bevestigd aan het door de koper opgegeven emailadres, en de betaling is voldaan.

De koper dient eventuele onjuistheden in de orderbevestiging direct na ontvangst aan Happy Pareo te melden, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.

3.3
Happy Pareo is gerechtigd om bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, ook na de bestelbevestiging, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Happy Pareo dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling mede.


Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% omzetbelasting (BTW). Voor zendingen naar Europese landen buiten Nederland en België, en naar het Verenigd Koninkrijk met een goederenwaarde onder 135 GBP, zijn de prijzen inclusief het in het land geldende BTW percentage. Voor zendingen naar landen buiten de Europese Unie, en voor een goederenwaarde boven 135 GBP naar het Verenigd Koninkrijk, zijn de prijzen exclusief BTW. Eventuele kosten voor invoer zijn voor de ontvanger.

De door de koper verschuldigde (koop)prijs, inbegrepen BTW en bijkomende verzendkosten worden duidelijk in de orderbevestiging/factuur van Happy Pareo vermeld.

4.2
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van type- en zetfouten. Voor de gevolgen van type- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.3
Betaling van een online bestelling verloopt door middel van diverse betaalmethodes, waaronder iDEAL, credit card, overschrijving en PayPal. Bij overschrijving per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Happy Pareo.

4.4
Happy Pareo behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden.

4.5
De koper is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden conform de wettelijke bepaling aangaande de verkoop op afstand. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 10 kalenderdagen na kennisgeving aan de koper terugbetaald.


Artikel 5. Levering/levertermijn/bezorging

5.1
De door Happy Pareo opgegeven levertermijn is slechts indicatief. Overschrijding van de levertermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. Bij overschrijding van de levertijd wordt de koper per email of telefonisch geïnformeerd over de te verwachten levertijd. Conform de wettelijke voorwaarden heeft de koper het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren.

5.2
Zodra Happy Pareo de betaling heeft ontvangen start de verwerking van de bestelling.

5.3
Happy Pareo verstuurt haar producten met PostNL en soms met andere vervoerders. Happy Pareo verstuurt haar producten wereldwijd.

5.4
Alle producten worden tot aan de deur bezorgd. Na een eerste afleverpoging verschilt de procedure per locatie en vervoerder. Bijvoorbeeld, er kan een tweede afleverpoging volgen of de vervoerder laat instructies voor de ontvanger achter.


Artikel 6. Aflevering en risico

6.1
Happy Pareo is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Happy Pareo en de koper.

6.2
De kleuren van de producten die in de shop worden getoond kunnen afwijken van de echte kleuren van het product.


Artikel 7. Verzendkosten

7.1
Bezorging binnen Nederland is gratis.

7.2
Voor overige landen publiceert Happy Pareo een actuele tarievenlijst op de pagina Verzending & Retour


Artikel 8. Leveringen en garanties

8.1. Garantie
Happy Pareo garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Voor de geleverde producten geldt een garantie zoals deze door de producenten/merken is vastgesteld. Voor de eigen collectie geldt een garantietermijn van een jaar.

Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Happy Pareo zijn verricht.
– Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

8.2. Ruilen/retourneren
Indien de koper meent dat een product niet aan de overeenkomst of verwachting voldoet, heeft de koper de keuze het product te retourneren of te vervangen. De koper dient het product binnen 30 kalenderdagen na ontvangst retour te zenden en de retourzending aan te kondigen via info@happypareo.nl, waarbij vermelding van het ordernummer en het woord Retour volstaat. De goederen moet de koper zelf retour zenden. De kosten voor een retourzending zijn voor rekening van de koper. Happy Pareo heeft het recht onvoldoende gefrankeerde retourzendingen te weigeren.

Indien de koper slechts een deel van de bestelling retourneert, zal alleen de aankoopprijs van dat artikel aan de koper terugbetaald worden en geen eventuele verzendkosten.

Zodra Happy Pareo de retourzending in goede orde heeft ontvangen, ontvangt de koper het aankoopbedrag binnen 10 kalenderdagen na ontvangst terug.

Indien de koper een artikel wil ruilen voor een ander artikel, plaatst de koper een nieuwe bestelling en ontvangt een nieuwe factuur.

8.3. Defecte/incomplete zendingen
Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment waarop de goederen op het opgegeven adres in ontvangst worden genomen.

In het geval van constatering van gebreke dient de koper direct na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen Happy Pareo. De kosten van retourzendingen in geval van gebreken zijn voor Happy Pareo.


Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Happy Pareo verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op de koper over op het moment van aflevering.


Artikel 10. Overmacht

10.1
Onverminderd de overige aan Happy Pareo toekomende rechten, heeft Happy Pareo in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Happy Pareo gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Happy Pareo kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan elke van Happy Pareo’s wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding, of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.


Artikel 11. Privacy

11.1
Happy Pareo respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Happy Pareo niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

11.2
Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Happy Pareo kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Happy Pareo (en alle ondernemingen en merken van The Cushion Shop) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over de productportfolio van Happy Pareo. De koper geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Happy Pareo is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat dit nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Happy Pareo, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Happy Pareo is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

11.3
Happy Pareo verzamelt niet-persoonlijke informatie over zijn online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type internet-browser en besturingssysteem.

11.4
Wanneer de koper daarvoor een verzoek indient, verwijdert Happy Pareo persoonlijke informatie die de koper bij een bestelling verstrekt, nadat de betreffende bestelling is voltooid.


Artikel 12. Diversen

12.1
Indien de koper aan Happy Pareo schriftelijk opgave doet van een adres, is Happy Pareo gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de koper aan Happy Pareo schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2
Wanneer Happy Pareo gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden toestaat, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Happy Pareo deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

12.3
Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Happy Pareo in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Happy Pareo vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.


Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.


Artikel 14. Klachtenprocedure

14.1
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Happy Pareo.

14.2
Happy Pareo beantwoordt de ingediende klacht binnen 14 dagen na ontvangst. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, ontvangt de koper binnen dezelfde termijn van 14 dagen een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de koper een uitvoeriger antwoord kan verwachten.

14.3
De koper dient Happy Pareo in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 15. Geschillenregeling

15.1
Geschillen tussen de koper en Happy Pareo over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de koper als Happy Pareo worden voorgelegd aan de geschillencommissie.

15.2
Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de koper zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Happy Pareo heeft voorgelegd. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de koper de klacht bij Happy Pareo indiende, schriftelijk of in een andere door de commissie te bepalen vorm bij de geschillencommissie worden ingediend.

15.3
Wanneer de koper een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, is Happy Pareo aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de koper dit eerst aan Happy Pareo.

15.4
De koper kan het geschil voorleggen aan de officiële geschillencommissie van de Europese Commissie via het ODR (Online Dispute Resolution) platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

15.5
Wanneer Happy Pareo een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie zal de koper daarvan een schriftelijk verzoek ontvangen. De koper dient binnen vijf weken na het verzoek schriftelijk te laten weten of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Happy Pareo de keuze van de koper niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Happy Pareo gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

15.6
De geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de commissie. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

15.7
De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Happy Pareo surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.